Komunikaty

Zasady rekrutacji dzieci do Przedszkola „Misia Uszatka” w Michorzewie na rok szkolny 2016/2017

 1. Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci przyjętych do przedszkola, składają corocznie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu, do którego dziecko zostało wcześniej przyjęte. Druki deklaracji są do pobrania w sekretariacie Zespołu Szkoła Podstawowa – Przedszkole w Michorzewie, oddziałach przedszkolnych oraz na stronie internetowej placówki . Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego należy składać w swoich oddziałach przedszkolnych do 29.02.2016 r. Brak złożenia deklaracji jest jednoznaczny z rezygnacją z przyznanego miejsca.
 3. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w wybranym oddziale- przedszkolu będą przyjmowane pod warunkiem nie zalegania z opłatami za usługi świadczone przez przedszkole.
 4. W okresie od 1 do 31 marca trwa postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w wybranych przez rodziców przedszkolach.
 5. W pierwszej kolejności do publicznego przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze Gminy Kuślin.
 6. Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica/prawnego opiekuna, złożony do dyrektora Zespołu Szkoła Podstawowa-Przedszkole pierwszego wyboru. Druki wniosków są do pobrania w sekretariacie Zespołu, oddziałach przedszkolnych oraz na stronie internetowej placówki.
 7. Do wniosku dołącza się wybrane oświadczenia i dokumenty:
  1. oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,
  2. oryginały lub potwierdzone kopie prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację rodziców dziecka, akt zgonu rodzica,
  3. oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
  4. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność,
  5. oświadczenie o zatrudnieniu lub nauce w systemie dziennym,
  6. w celu zapewnienia dziecku odpowiedniej opieki, odżywiania oraz dostosowanie właściwych metod pracy, do wniosku dołącza się także opinie poradni specjalistycznych, zaświadczenia lekarskie związane z prowadzeniem diet, alergiami,  informacje o rozwoju  psychofizycznym dziecka, itp.
 8. Wzory oświadczeń są do pobrania w sekretariacie Zespołu, oddziałach przedszkolnych oraz na stronie internetowej placówki.
 9. Postępowanie rekrutacyjne przebiega w etapach:
  1. Etap zerowy: składanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym, do którego dziecko zostało wcześniej przyjęte
  2. Pierwszy etap: przyjmowanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola na wolne miejsca w wybranych przez rodziców/prawnych opiekunów placówkach pierwszego wyboru. Jeśli liczba wniosków jest taka sama lub mniejsza wszystkie dzieci zostają przyjęte. W przypadku większej ilości kandydatów, zamieszkałych na terenie Gminy Kuślin niż wolna liczba miejsc w przedszkolu pierwszego wyboru, przeprowadza się rekrutację z uwzględnieniem kryteriów podstawowych określonych przez państwo oraz organ prowadzący przedszkola w Gminie Kuślin. Do każdego  kryterium przyznaje się określoną liczbę punktów. Ustawowe kryteria to:
   1. wielodzietność rodziny kandydata – 10 punktów,
   2. niepełnosprawność kandydata – 10 punktów,
   3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata – 10 punktów,
   4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata – 10 punktów,
   5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata – 10 punktów,
   6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie – 10 punktów,
   7. objęcie kandydata pieczą zastępczą – 10 punktów,
  3. Drugi etap: w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się drugi etap postępowania rekrutacyjnego na podstawie kryteriów określonych przez organ prowadzący przedszkola Gminy Kuślin przydzielając im odpowiednią ilość punktów. Kryteria gminne:
   1. pozostawanie obojga rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich działalności gospodarczej, rolniczej  lub pobieranie nauki w systemie dziennym – 10 punktów,
   2. pozostawanie jednego z rodziców/opiekunów prawnych w zatrudnieniu lub prowadzenie przez niego działalności gospodarczej, rolniczej lub pobieranie nauki w systemie dziennym. – 4 punkty,
   3. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola – 3 punkty,
   4. zadeklarowanie przez rodziców/opiekunów prawnych kandydata do korzystania przez niego z pełnej oferty przedszkola, tj. całodziennego pobytu w przedszkolu – 2 punkty, 
   5. uczęszczanie rodzeństwa kandydata do placówki funkcjonującej w obwodzie szkoły – 10 punktów,
   6. dziecko z placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 10 punktów,
 10. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Kuślin mogą być przyjmowane do przedszkola, jeśli po przeprowadzeniu obu postępowań rekrutacyjnych w przedszkolu są wolne miejsca. W przypadku większej liczby dzieci zamieszkałych poza obszarem gminy niż wolnych miejsc w przedszkolu przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne na tych samych zasadach co w etapie drugim.
 11. Jeżeli przyjęcie dziecka z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinią specjalistyczną wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy przedszkola powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor może przyjąć dziecko tylko po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 12. Wszystkie oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
 13. Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach lub może zwrócić się do Wójta Gminy Kuślin       o potwierdzenie danych zawartych w oświadczeniu o samotnym wychowywaniu dziecka lub zweryfikować je w drodze wywiadu, o którym mowa w art. 23 ust. 4a ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 14. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu . Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. sprawdzenie wszystkich złożonych wniosków wraz z oświadczeniami pod względem formalnym,
  2. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do danego przedszkola,
  3. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zawierającej nazwiska i imiona dzieci, liczbę wolnych miejsc oraz uzyskaną liczbę punktów,
  4. listy podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie ich w widocznym miejscu w siedzibie przedszkola. Lista zawiera nazwiska i imiona dzieci uszeregowane w porządku alfabetycznym i informację o najmniejszej liczbie punktów, która uprawnia do przyjęcia, datę wywieszenia oraz podpis przewodniczącego.
 15. W terminie 7 dni rodzic może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danego przedszkola.  Uzasadnienie sporządza się w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania dyrektor rozpatruje je i dokonuje rozstrzygnięcia. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
 16. Jeżeli liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić korzystanie z wychowania przedszkolnego /dotyczy rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego/ przewyższa liczbę miejsc w danym przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola Wójta Gminy Kuślin. Wójt jest obowiązany pisemnie wskazać rodzicom inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko.
 17. Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole posiada nadal wolne miejsca, dyrektor Zespołu przeprowadza postępowanie uzupełniające, które trwa do końca sierpnia każdego roku i przeprowadza się je według zasad określonych w pierwszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 18. O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor Zespołu.
 19. Wszystkie terminy postępowań rekrutacyjnych, terminy składania dokumentów oraz terminy postępowań uzupełniających w Przedszkolu im. Janka Wędrowniczka określa dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kuślin.

 

Zasady rekrutacji ustalono na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 6 grudnia 2013 r.

(Dz. U. z 2014 r. poz. 7) oraz Uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy w Kuślinie z dnia 29 stycznia 2015 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 marca 2016 20:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Szarata
Ilość wyświetleń: 194
05 marca 2016 20:40 (Marek Szarata) - Dodanie załącznika [deklaracja_przedszkole_20162017.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2016 20:40 (Marek Szarata) - Dodanie załącznika [oswiadzcenie_nr_2.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 marca 2016 20:39 (Marek Szarata) - Dodanie załącznika [oswiadzceniedo_przedszkola.docx] do dokumentu. (Dokument opublikowany)